fbpx

WSPA działa na podstawie zgody Ministra Edukacji Narodowej oraz w oparciu o ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2018, poz. 1668), przepisów wydanych na jej podstawie, jak również zgodnie ze swoim statutem. Nadzór nad działalnością Uczelni sprawuje Założyciel oraz minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego w zakresie określonym w ustawie.

Bieżące zarządzanie Uczelnią sprawują wspólnie Rektor i Kanclerz Uczelni, wspomagani przez Senat.

Od września 2010 roku w strukturze Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie funkcjonują dwa Wydziały, kierowane przez Dziekanów. Na każdym wydziale działają katedry odpowiadające prowadzonym kierunkom kształcenia, zarządzane przez Prodziekanów.